Služby

Pre každý projekt nadväzujeme vzťahy s partnermi

V rámci našich služieb
Vám ponúkame

 • projektovanie elektrických zariadení
 • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 • montáž, oprava a údržba bleskozvodov
 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
 • termovízne diagnostické meranie elektrických zariadení s protokolom a termogramom

 

Elektromontážne práce a dodávky:

 • silnoprúdové rozvody
 • slaboprúdové rozvody (telefónne, televízne, domofóny, a pod.)
 • počítačové siete
 • EPS
 • EZS
 • bleskozvody (pasívne aj aktívne)
 • rozvádzače
 • káblové trasy – priemyselné budovy (zámočníctvo)

Proces výstavby

1. Návrh a projekt

Pri prvom kontakte so zákazníkom sa snažíme o stretnutie s ním na konkrétnej stavbe. Tam zákazník vysvetlí svoju predstavu a požiadavky. My mu na základe jeho požiadaviek prednesieme náš návrh tak, aby bol v súlade s vyhláškami a normami.

Následne vytvoríme projekt celej zákazky s návrhom ceny, resp. rozpočtom, kde je samozrejme zahrnutá montáž a dodávka ako celok.

2. Realizácia

Po vzájomnom schválení projektu a ceny pristupujeme k samotnej realizácii.

Pred ňou si dohodneme časový plán realizácie a všetky dôležité náležitosti formou Zmluvy o dielo, prípadne objednávkou. Pri väčších zákazkach si dohodneme aj samotný harmonogram prác.

Samozrejme, že všetky práce a dodávky vykonávame aj v prípade, že zákazník už má vypracovaný vlastný projekt na stavbu.

3. Revízia

Po ukončení prác vykonáme potrebné odborné prehliadky a odb. skúšky (revízie), v prípade slaboprúdových rozvodov skúšobné merania a následne vypracujeme správy o týchto prehliadkach, resp. meracie protokoly.

V prípade potreby vykonávame aj termovízne merania vlast. kamerou a následne vypracujeme termografickú správu o tomto meraní.

Všetky tieto prehliadky, skúšky a merania vykonávame aj pre zákazníkov, kde sme elektroinštalačné práce nevykonávali (v rámci periodických prehliadok a pod.).

Sme pripravený na Vaše výzvy